Поверителност

Uhania.com се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Условия за ползване.  Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.
Uhania.com се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
Uhania.com се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:
 Обработка на клиентска поръчка
 Статистически цели, за подобряване работата на магазина
 Администриране и обслужване съдържанието на магазина